‘Goed onderwijs, dat doen we samen!’

Goed onderwijs begint met een goede samenwerking tussen de leerlingen, leerkrachten en ouders. We hechten belang aan een betrokken en constructieve relatie met ouders. Een goede samenwerking tussen ouders en school vergroot het welbevinden en het schoolplezier van een kind. Ook stimuleert het de leerprestaties. We vinden het belangrijk om ervoor te zorgen dat de kinderen het beste uit zichzelf kunnen halen.

Ieder kind is uniek
Elk kind is waardevol en heeft een eigen karakter, talenten en mogelijkheden. We willen recht doen aan de unieke eigenheid van het kind door ons onderwijs zoveel mogelijk te laten aan te sluiten op de behoeften en mogelijkheden van elk kind. Ons team van enthousiaste en betrokken leerkrachten geeft de kinderen onderwijs op maat, in een open en geborgen leeromgeving.

De Bijbel is de basis
De Bijbel is de basis, de leidraad van waaruit we werken. Het thema is: God lief hebben boven alles en de naaste als jezelf. We respecteren elkaar en Gods schepping. Vanuit die levenshouding bieden we de kinderen een veilige omgeving om zich te ontwikkelen tot verantwoordelijke en sociaal vaardige mensen.

Veilig onderwijs
We vinden het belangrijk dat kinderen opgroeien in een veilige omgeving. Om dit te bereiken zetten we verschillende middelen in.
• Kanjertraining: De Kanjertraining op school bestaat uit een serie lessen met bijbehorende oefeningen die de leerkracht in de klas op de eigen school geeft. De Kanjertraining is bedoeld om de sfeer in de klas goed te houden (preventief), of te verbeteren (curatief).
• KanVAS: digitale Kanjer Volg- en Adviessysteem (KanVAS). Dit systeem bestaat onder andere uit een sociogram, een leerlingenvragenlijst, een docentvragenlijst en een breed scala aan pedagogische adviezen. De leerlingvragenlijst is goedgekeurd door de COTAN.
• Taakspel: Met Taakspel houden leerlingen zich beter aan klassenregels. Daardoor neemt onrustig en storend gedrag af. Leerlingen kunnen dan beter en taakgericht werken. Bovendien ontstaat er een prettiger klassenklimaat.
• Regel van de maand: er zijn 8 regels die we schoolbreed presenteren.
• Anti-Pestprotocol: deze vindt u op de site.

Onderwijs op maat
• Handelingsgericht werken: dit is een systematische manier van werken, waarbij het aanbod afgestemd is op de onderwijsbehoeften van de leerlingen.
• Zelfstandig werken: kinderen werken zelfstandig aan dag- en weektaken en ieder kind is verantwoordelijk voor zijn/haar eigen leerproces.
• Meer en hoogbegaafdenbeleid: er is veel aandacht voor kinderen met een bovengemiddelde intelligentie, ieder kind wordt op zijn/haar eigen niveau uitgedaagd, o.a. door middel van een Plusklas en Levelwerk.
• Ondersteuningsprofiel: wij bieden kinderen die het nodig hebben extra ondersteuning zodat ieder kind het beste uit zichzelf kan halen.
• Toekomstgericht onderwijs: ons onderwijs is gericht op de toekomst, internet, nieuwe media en de bijbehorende vaardigheden spelen hierbij een belangrijke rol.


Onze leerinhouden:

De kracht van ons onderwijs is een goede balans tussen kennisoverdracht en instructie enerzijds, zelfsturend en coöperatief leren anderzijds. Wij maken gebruik van moderne methodes en leerlijnen die wij inzetten bij taal, rekenen, spelling, begrijpend lezen, technisch lezen en Engels.

Zaak- en creatieve vakken worden aangeboden volgens het concept van de 21st century skills, waarbij thematisch werken een belangrijke plaats inneemt.


Onze leeractiviteiten:

Het jonge kind in onze school leert d.m.v. spel. Het imiteert, ontdekt en beweegt al spelend.

Wij maken daarbij gebruik van spel in hoeken, grote- en kleine kring, bewegingsonderwijs zowel buiten als binnen. Wij stemmen de activiteiten af op de belangstellingswereld van het jonge kind en zorgen voor samenhang tussen de activiteiten.

Wij zorgen voor differentiatie in werk- en groepsvormen en leggen nadruk op samenwerken en overleg.

De leeractiviteiten kenmerken zich door instructie en werken op niveau, maken kinderen eigenaar van hun leerproces.

Kinderen worden voortdurend betrokken bij het doel van de leeractiviteiten (proces- en productdoel).

Er is hoge waardering voor elkaars presentatie van ervaring en kennis.

De activiteiten sluiten aan bij meervoudige intelligenties en kinderen worden gestimuleerd om zelfstandig oplossingen, antwoorden en informatie te zoeken.


De rol van de leerkracht:

De leerkrachten zijn verantwoordelijk voor de planning en organisatie van leeractiviteiten. Zij scheppen de voorwaarden om kinderen te activeren, motiveren en stimuleren.

Zij begeleiden het individuele leerproces en dagen het kind uit op zijn eigen niveau.

De leerkrachten observeren en registreren, houden zo overzicht op het leerproces, de resultaten en de ontwikkeling van ieder kind.

Zij zijn leerkracht (kennisoverdracht) en coach (proces begeleiden)

Zij gaan de samenwerking aan met kinderen, ouders en collega’s  in gesprekken en investeren in de eigen ontwikkeling d.m.v. scholing op het gebied van thematisch werken, didaktiek, toegepaste ICT en pedagogische vaardigheden.