Zo kijkt zij kritisch naar  het voorgestelde personeelsbeleid, het formatieplan (financiële invulling), identiteit, lesmethodes, ARBO-regels, schoolveiligheid (denk aan pestprotocol) en buitenschoolse opvang. Kortom een breed terrein aan besluiten waarvoor de directie instemming van de MR moet vragen. Dit wordt verdeeld over een vijftal vergaderingen per schooljaar. Wat en wanneer leest u hier: vergaderdata en inhoud.

De MR formuleert adviezen waarop de schoolleiding verplicht is te reageren. In de MR hebben zowel personeelsleden als ouders zitting. De MR is dus de gesprekspartner namens zowel de ouders als het personeel van het bestuur en schoolleiding. Bij deze gesprekken staan de belangen van uw kind voorop. Deze kunnen het best gewaarborgd worden als het personeel over voldoende en de juiste faciliteiten beschikt.

Als u zelf onderwerpen in een vergadering besproken zou willen zien, stellen wij het zeer op prijs dat u die bij ons meldt. Dit kan o.a. via  mr@ikcjuliana.nl .  Het zijn uw kinderen waar het om gaat. De verslagen van de vergaderingen liggen op verzoek ter inzage op school.

Tevens doet de MR verslag van haar activiteiten in de Nieuwsbrieven.

MR-leden verklaren schriftelijk de grondslag van de school te onderschrijven

 

Dit schooljaar hebben de volgende personen zitting in de MR:

Namens de ouders:
Remco van Harn
Williene van Dijk
Ernst-Jan van den Boogaart

Namens het personeel:
Joeke van der Meulen
Ineke Lether
Martijn Bakker

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR)

Naast de MR die per school is ingesteld, is er ook een GMR. Zij bespreekt zaken met het bestuur die alle Hervormde scholen binnen de Stichting aangaan. Zo wordt daar bijvoorbeeld gesproken over het personeelsbeleid binnen de stichting, maar ook over het beleid ten aanzien van de ouderbijdragen en de grondslag.

Namens onze school heeft zitting:

Martijn Bakker