Ontwikkeling staat centraal

Het ontwikkelen van talenten is het doel van De Drieslag. Bij meer begaafde leerlingen gaat dit niet vanzelf. Een valkuil is dat zij zich voor hun schoolwerk nauwelijks hoeven in te spannen. Op onze scholen worden aanpassingen in de leerstof gedaan. De lesstof wordt meer compact aangeboden. Kinderen krijgen meer uitdagende lesopdrachten. Hiermee willen we onderpresteren bij meer- en hoogbegaafde kinderen voorkomen.

Meer- en hoogbegaafde leerlingen hebben soms geen goede aansluiting in de eigen groep. Zij worden niet altijd begrepen door leeftijdsgenoten. Ze denken anders en sneller en hebben vaak andere interesses. Soms neemt de motivatie van leerling af en past de leerling zich aan. In de plusklas ontmoet de leerling klasgenoten die ook specifieke aandacht nodig hebben.

In de bovenschoolse plusklas van De Drieslag worden sinds schooljaar 2013-2014 (hoog)begaafde leerlingen een dagdeel in de week begeleid. Daar kunnen zij samen met ontwikkelingsgelijken hun talenten verder ontwikkelen. Het contact met ontwikkelingsgelijken is belangrijk en wij zien dit als een toegevoegde waarde van de plusklas.

Het gaat in de plusklas niet alleen om het uitbreiden van kennis. Wij vinden het belangrijk dat:

  • (hoog)begaafde leerlingen leren denken (het stimuleren van een onderzoekende, reflectieve houding);
  • leren leren (studievaardigheden zoals plannen en doorzetten);
  • en leren leven (positief zelfbeeld, spiegeling met anderen).

Zeven kenmerken van het aanbod

  1. Het aanbod is gericht op een duidelijke onderwijsbehoefte van een leerling, en heeft andere accenten dan wat de eigen school kan bieden.
  2. Het aanbod kenmerkt zich door de open vraagstellingen en de mogelijkheid tot creatief denken bij o.a. opdrachten, projecten, ‘Tijd rond de Bijbel’ en filosoferen.
  3. Het aanbod kenmerkt zich doordat de leerlingen in aanraking komen met opdrachten waarbij zij geen of nauwelijks basiskennis paraat hebben, zoals bijvoorbeeld bij rekenen en spelling.
  4. Het aanbod wordt in een kleinere groep aangeboden, omdat de leerdoelen in de plusklas een meer intensieve begeleiding vragen van de leerkracht (meer individuele aandacht richting leerling).
  5. Het aanbod kan erop gericht zijn om  het leren en het welbevinden te verbeteren, waardoor de leerling zijn of haar talenten ontwikkelt met behulp van het aangepaste onderwijsaanbod in de klas.
  6. Het aanbod vraagt om een leerkracht die opgeleid is tot Specialist Begaafdheid  voor de begeleiding van hoogbegaafde leerlingen.
  7. Het aanbod in de plusklas heeft altijd verbinding met de groep in de basisschool waar de leerling zijn overige onderwijstijd les ontvangt.

Waar en wanneer

Er is wekelijks plusklas. De vakanties van de plusklas vallen gelijk met die van de Willem van Oranjeschool. De leerlingen mogen de plusklas in principe eenmaal per jaar afzeggen om aan een activiteit van de eigen groep mee te kunnen doen. Schoolreisjes en vieringen vallen hier buiten. Er is een plusklas lokaal ingericht op de Willem van Oranjeschool, Lange Voren 88, 3773 AS Barneveld.

GroepDagTijd
5,6,7Donderdag8.30 - 11.45 uur
7,8Dinsdag8.30 - 11.45 uur

Hoe kom je in de Plusklas?

Je bent een leerling uit groep 5, 6, 7 of 8 van één van de scholen van De Drieslag
Je bent  hoogbegaafd: uit het Handelingsprotocol Begaafdheid van de basisschool is gebleken dat er sprake is van specifieke leer- en persoonlijkheidseigenschappen.
Wellicht blijkt uit psychologisch onderzoek dat je een IQ hoger dan 130 hebt.
Je hebt een  didactische voorsprong van minimaal een jaar op ten minste twee vakgebieden (begrijpend lezen, rekenen, spelling).
Je kunt jezelf in voldoende mate sturen in je leerproces, je komt tot zelfverantwoordelijk leren.
Naast het verrijkte aanbod in de groep blijft er een ondersteuningsbehoefte bestaan.
De leerlingen worden aangemeld bij de bovenschoolse werkgroep meer- en hoogbegaafdheid van De Drieslag. De intern begeleider van de je basisschool zorgt hiervoor.