Ziek melden

Als uw kind ziek is, vragen wij u dit voor 8.30 uur, bij voorkeur via Parro, door te geven aan de leerkracht van uw kind. U kunt ook telefonisch contact met ons opnemen tussen 8.00 en 8.30 uur.

Bij geen bericht nemen wij in de loop van de ochtend telefonisch contact met u op. Ook horen wij het graag als er een kinderziekte is of wanneer uw kind hoofdluis heeft.

Consulten bij tandarts, orthodontist of dokter kunt u ook doorgeven via Parro of mail bij desbetreffende leerkracht. Overigens verzoeken wij u vriendelijk om het aantal tandarts/ orthodontist/ doktersbezoekjes te beperken en deze vooral te laten plaatsvinden buiten schooltijd.

Direct naar Parro


Verlof

In de leerplichtwet staat dat uw kind de school moet bezoeken als er onderwijs wordt gegeven. Er bestaat een leerplicht vanaf het moment dat het kind vijf jaar wordt. Kleuters die vier jaar zijn geworden en nog niet leerplichtig zijn, vallen dus niet onder de leerplichtwet.

Het is uiteraard wel de bedoeling, dat ook eventueel verzuim van een vierjarige leerling wordt gemeld. Leerlingen mogen dus nooit zomaar van school wegblijven.

In een aantal gevallen is er voor leerplichtige kinderen een uitzondering mogelijk. Als er een bijzondere reden is, waarom u vindt dat uw kind niet naar school kan, moet u zich aan de regels van zo’n uitzondering houden. De uitzonderingen worden hieronder beschreven bij het kopje ‘verlof in geval van gewichtige omstandigheden’. Meer informatie leest u in de folder van o.a. de gemeente Barneveld over Extra Verlof

Een aanvraag voor verlof dient altijd schriftelijk te gebeuren. Deze kunt u hier downloaden. Formulier Vrijstelling

De volledig ingevulde aanvraag, inclusief relevante bijlagen, levert u bij de directie in.

Verlof in het geval van gewichtige omstandigheden

Onder de in de leerplichtwet genoemde ‘gewichtige omstandigheden’ vallen situaties die buiten de wil van de ouders en/of de leerlingen vallen.  Hierbij moet worden gedacht aan:

 • een verhuizing van het gezin (maximaal één dag);
 • huwelijk van bloed- en aanverwanten tot en met de derde graad binnen de woonplaats (maximaal één dag);
 • huwelijk van bloed- en aanverwanten tot en met de derde graad buiten de woonplaats (maximaal twee dagen);
 • viering van een 25-, 40-, of 50- jarig ambtsjubileum en het 12½-, 25-, 40-, 50-, of 60-jarig huwelijksjubileum van ouders of grootouders (maximaal één dag);
 • ernstige ziekte van bloed- en aanverwanten (het aantal verlofdagen wordt bepaald in overleg met de directeur en/of leerplichtambtenaar);
 • overlijden van bloed- en aanverwanten;
 • naar het oordeel van directeur belangrijke redenen met uitzondering van vakantieverlof.

Extra vakantieverlof kunt u alleen krijgen als uw werkgever u verplicht om buiten de reguliere schoolvakanties vakantie op te nemen. Ook is dit vakantieverlof aan een aantal regels gebonden. Als u extra vakantieverlof aanvraagt, moet u een werkgeversverklaring overleggen.

 Géén gewichtige omstandigheden

 • verjaardagen;
 • verlof voor een kind omdat andere kinderen uit het gezin vrij zijn;
 • familiebezoek in het buitenland;
 • vakantie in een goedkope periode of in verband met een speciale aanbieding;
 • vakantie onder schooltijd bij gebrek aan andere boekingsmogelijkheden;
 • een uitnodiging van familie of vrienden om buiten de normale schoolvakantie op vakantie te gaan;
 • eerder vertrek of latere terugkeer in verband met (verkeers)drukte.

Verlofaanvragen worden altijd individueel beoordeeld. Er kan geen aanspraak gemaakt worden op dit verlof omdat “een ander kind ook vrij kreeg”. Een aanvraag voor verlof wegens “gewichtige omstandigheden” dient zo spoedig mogelijk bij de directeur te worden ingediend.

Directies zijn verplicht om ongeoorloofd verzuim te melden bij de afdeling Leerplicht van de gemeente Barneveld.

N.B. Alle activiteiten die onder schooltijd plaatsvinden zijn verplichtend, er worden in principe geen vrijstellingen verleend.