(Hoog)begaafdenprotocol

Voor u ligt het beleid meer- en hoogbegaafdheid van IKC Juliana. Als locatie van Stichting de Drieslag richten we ons op de leerlingen die meer uitdaging nodig hebben, dus zij die meer dan bovengemiddeld scoren, de meer- en hoogbegaafde leerlingen. Dit wordt Lees verder…

Pestprotocol

Pesten is geen spelletje. Het is ontoelaatbaar en wordt bij ons op school niet geaccepteerd. Wanneer er zich op onze school pestsituaties voordoen, willen we hier ook wat aan doen. Elke vier jaar wordt het pestprotocol herzien. In het schooljaar 2019-2020 is het pestprotocol herzien en loopt door tot 2024.  Lees verder…

Ondersteuningsplan

Alle kinderen verdienen een passende plek in het onderwijs. Zij hebben recht op onderwijs dat hen uitdaagt en rekening houdt met hun behoeften. Kinderen gaan, als het kan, naar het regulier onderwijs. Soms is er speciaal onderwijs nodig voor leerlingen die dáár het best op hun plek zijn. Zo worden ze zo goed mogelijk voorbereid op een vervolgopleiding en op een plek in de samenleving.
Voor leerlingen die dat nodig hebben, werkt de school samen met organisaties die in en rond de thuissituatie jeugdhulp bieden.
Inhoud van dit document
Deze rapportage beschrijft de visie op ondersteuning van de school, de ondersteuningsmogelijkheden die de school biedt om passend onderwijs te verzorgen en de ontwikkeldoelen die de school zichzelf stelt. Daarmee Lees verder…

Lees- en dyslexiebeleid

Hier vindt u informatie over het lees- en dyslexiebeleid van IKC Juliana in Barneveld. Het doel van dit lees- en dyslexiebeleid is om leerlingen met vermoedens van ernstige leesproblemen en dyslexie zo goed mogelijk te ondersteunen en te begeleiden. Dit beleid geeft inzicht in de mogelijkheden die IKC Juliana biedt binnen het onderwijs aan leerlingen die binnen dit beleid vallen. Protocol Lees En Dyslexiebeleid

VVE Protocol

Voor- en vroegschoolse educatie (VVE) is bedoeld voor jonge kinderen van circa 2 tot 6 jaar met een (taal)achterstand. VVE programma’s zijn speciaal ontwikkeld voor kinderen met een risico op taal en ontwikkelingsachterstand met als doel de kansen op een goede schoolloopbaan voor deze kinderen te vergroten. Voorschoolse educatie vindt plaats in een peuteropvang en/of kinderdagverblijf en is bedoeld voor peuters van 2 à 2,5 en 3 jaar. De voorschoolse educatie valt onder de verantwoordelijkheid van gemeenten. Vroegschoolse educatie gebeurt in de basisscholen en is gericht op kinderen in de kleuterklassen. VVE richt zich niet alleen op……. Lees verder…..

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

De Wet Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling is aangenomen per 1 juni 2013. Het doel van de wet is dat er sneller en adequater wordt ingegrepen bij vermoedens van huiselijk geweld en kindermishandeling. De meldcode richt zich op huiselijk geweld en kindermishandeling, daaronder ook……..  Lees verder……..