(Hoog)begaafdenprotocol

Hier vindt u het protocol voor (hoog)begaafdheid van IKC Juliana in Barneveld. Wij richten ons met de peuteropvang en het onderwijs ook op de leerlingen die meer uitdaging nodig hebben, dus zij die meer dan bovengemiddeld scoren, de meer- en hoogbegaafde kinderen. Wij willen als integraal kindcentrum aan hen ook een optimale begeleiding geven, zodat zij zich kunnen ontplooien binnen ons IKC. Door middel van dit beleidsplan maken we duidelijk welke stappen wij ondernemen om deze kinderen goed te begeleiden. Het gesprek en overleg met ouders en leerling zijn voor ons van groot belang om het onderwijs af te stemmen. Lees verder…

Pestprotocol

Pesten is geen spelletje. Het is ontoelaatbaar en wordt bij ons op school niet geaccepteerd. Wanneer er zich op onze school pestsituaties voordoen, willen we hier ook wat aan doen. Elke vier jaar wordt het pestprotocol herzien. In het schooljaar 2019-2020 is het pestprotocol herzien en loopt door tot 2024.  Lees verder…

Ondersteuningsplan

Het is wettelijk verplicht om een ondersteuningsplan te hebben over de ondersteuning die de school kan bieden. In dit plan staat beschreven hoe dat op IKC Juliana op dit moment geregeld is. Het doel van dit ondersteuningsplan is inzicht geven hoe wij binnen het onderwijs leerlingen ondersteuning geven die ze nodig hebben. Het geeft invulling aan de doelen van passend onderwijs, waarbij binnen het samenwerkingsverband voor elke leerling met extra ondersteuning een passende plek moet zijn. Lees verder…

Lees- en dyslexiebeleid

Hier vindt u informatie over het lees- en dyslexiebeleid van IKC Juliana in Barneveld. Het doel van dit lees- en dyslexiebeleid is om leerlingen met vermoedens van ernstige leesproblemen en dyslexie zo goed mogelijk te ondersteunen en te begeleiden. Dit beleid geeft inzicht in de mogelijkheden die IKC Juliana biedt binnen het onderwijs aan leerlingen die binnen dit beleid vallen. Protocol Lees En Dyslexiebeleid

VVE Protocol

Voor- en vroegschoolse educatie (VVE) is bedoeld voor jonge kinderen van circa 2 tot 6 jaar met een (taal)achterstand. VVE programma’s zijn speciaal ontwikkeld voor kinderen met een risico op taal en ontwikkelingsachterstand met als doel de kansen op een goede schoolloopbaan voor deze kinderen te vergroten. Voorschoolse educatie vindt plaats in een peuteropvang en/of kinderdagverblijf en is bedoeld voor peuters van 2 à 2,5 en 3 jaar. De voorschoolse educatie valt onder de verantwoordelijkheid van gemeenten. Vroegschoolse educatie gebeurt in de basisscholen en is gericht op kinderen in de kleuterklassen. VVE richt zich niet alleen op……. Lees verder…..

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

De Wet Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling is aangenomen per 1 juni 2013. Het doel van de wet is dat er sneller en adequater wordt ingegrepen bij vermoedens van huiselijk geweld en kindermishandeling. De meldcode richt zich op huiselijk geweld en kindermishandeling, daaronder ook……..  Lees verder……..