Digitale geletterdheid

De samenleving vraagt steeds meer kennis en vaardigheden op het gebied van ICT. Die vaardigheden leren we kinderen gericht aan met de leerlijn digitale geletterdheid. De vier vaardigheidsgebieden die we kinderen aanbieden zijn: computervaardigheden, programmeren, informatievaardigheden en mediawijsheid.

Inzet van digital devices

Wij gebruiken ICT ook bij het verwerken, oefenen en automatiseren van kennis. De leerlingen vanaf groep vijf werken dagelijks met Snappet voor de vakken Rekenen, spelling en taal. In groep 3 en 4 werken de leerlingen elke week met educatieve programma’s op een Chromebook en in de onderbouw groep 1 en2 werken we met tablets. Deze devices worden ingezet als (hulp)middel en ter ondersteuning van het onderwijs en vormen geen doel op zich.

Wij ervaren dat het gebruik van digital devices de kwaliteit van de lessen ten goede komt. Het programma werkt adaptief, dat wil zeggen dat het zich aanpast aan het niveau van het kind. Het geeft de leerkrachten de mogelijkheid tot het geven van directe feedback en genereert inzicht in het leerproces van de leerlingen. Om dit proces optimaal te begeleiden wordt planmatig aan de eigen ICT-vaardigheden van de leerkrachten gewerkt.

Engels

Voor een succesvolle deelname aan onze maatschappij is kennis van de Engelse taal belangrijk. Engels maakt daarom onderdeel uit van het vakkenpakket op onze school. In 2019 zijn we gestart met de methode Holmwoods Engels.
In groep 1 tot en met 4 wordt gewerkt met English Premium Kids. De leerlingen leren spelenderwijs de basis van het Engels. Per leerjaar zijn er vijf thematische prentenboeken met bijbehorende flashcards. Er wordt veel gewerkt met het digibord en gebruik gemaakt van spellen, liedjes en audioverhalen. Tijdens de lessen Engels wordt er door de leerkrachten in principe uitsluitend Engels gesproken.
Dat geldt natuurlijk ook voor de lessen in de bovenbouw. 
Daar werken we met Holmwoods Premium. Elke week is er een actieve klassikale les, waarin de spreekvaardigheid van de leerlingen een centrale plaats inneemt. Daarnaast is er elke week ook een zelfstandige digitale les. Deze les werkt iedere leerling op zijn eigen niveau. Elk schooljaar wordt gestart met een toets, waarna de kinderen op hun eigen niveau worden geplaatst. Deze lessen zijn opgebouwd rondom een boeiende verhaallijn met aansprekende thema’s en spannende wendingen. In deze lessen gaat het om lezen, luisteren, schrijven, spreken en grammatica. De leerlingen leren op hun eigen niveau en doen ook kennis op over de cultuur van Engelstalige landen.
Daarnaast worden er ook regelmatig andere lessen in het Engels gegeven. Te denken valt dan aan bijvoorbeeld een bijbelles in het Engels. Door een mix van klassikaal lesgeven en zelfstandig online werken is er veel variatie en kunnen we optimaal aansluiten op het niveau van elke leerling, dit zorgt voor een goede aansluiting op het Voortgezet Onderwijs.

Coöperatief leren

Goed samenwerken leidt tot meer plezier in het leren en betere prestaties. Daarom besteden wij veel aandacht aan persoonlijke en sociale vaardigheden. Wij stimuleren kinderen tijdens de lessen om onderling samen te werken en coöperatief te leren. Hierbij worden zij uitgedaagd om zelf initiatief te nemen, elkaar te helpen en problemen samen op te lossen. De  kinderen zijn actief aan het leren en praten met elkaar over de leerstof, waardoor deze meer betekenis voor hen krijgt. Iedereen draagt zijn steentje bij, de kinderen hebben elkaar nodig en komen alleen door goed samenwerken tot de beste oplossing. Op deze manier werken de kinderen aan hun communicatieve en sociale vaardigheden. Zij leren om te gaan met elkaars verschillen, gebruik te maken van elkaars sterke punten en elkaars zwakke punten aan te vullen.

Zelfstandigheid

Onze onderwijskundige ambitie is het ontwikkelen van een actieve en zelfstandige leer- en studiehouding bij de leerlingen, waarbij recht wordt gedaan aan de verschillen tussen leerlingen. De leerlingen worden betrokken bij hun eigen leerproces op groeps- en individueel niveau.

Groepsniveau

Op groepsniveau wordt aangesloten bij het niveau van het kind, zodat het zich competent voelt voor de taak. In de klassen is dit onder andere zichtbaar door het werken met uitgestelde aandacht, een dagtaak of weektaak en gebruik van het model directe instructie (doordacht lesgeven).

Individueel niveau

Wij stimuleren kinderen ook individueel om zelfstandig te leren. We voeren gesprekken met de kinderen (‘kindgesprekken’) over welbevinden, persoonlijke leerdoelen en resultaten. Zo leren de kinderen realistische doelen en prioriteiten te stellen. Ook leren zij reflecteren op het eigen handelen en feedback te gebruiken. Daarbij krijgen ze een goed inzicht in de ontwikkeling van hun eigen competenties. Ze leren verantwoordelijkheid te nemen voor het eigen handelen en gemaakte keuzes en krijgen zicht op de consequenties daarvan. Deze zelfverantwoordelijkheid wordt ook wel ‘eigenaarschap’ genoemd. Dit wordt opgebouwd vanaf de kleuterperiode.

Ontwikkeling van de eigen identiteit

De christelijke identiteit van onze school speelt een belangrijke rol in ons onderwijs. Kinderen worden gestimuleerd om hun eigen identiteit te ontdekken vanuit het geloof in God. Zij leren zichzelf steeds beter kennen en de juiste keuzes te maken, niet alleen voor zichzelf, maar ook voor de mensen om hen heen. Om de eigen identiteit te ontdekken en ontwikkelen gebruiken wij onder andere een godsdienstmethode Levend Water. Daarnaast komt de identiteit ook aan bod tijdens de wereldoriënterende vakken; het omgaan met de natuur, verwondering over het leven en de schepping.