De MR vergadert 5 keer dit jaar: 5 oktober, 7 december, 1 februari, 10 mei en 14 juni.

De agenda voor elke vergadering is op aanvraag beschikbaar.

In de vergaderingen kunnen de volgende onderwerpen aan de orde komen:
Vergadering 1: Vaststellen activiteiten, Vaststellen taakverdeling, Vaststellen jaarplan, Vaststellen , vergaderschema, Scholingsbehoeften MR inventariseren, Ouderavond MR, Bespreking algemene gang van zaken met bevoegd gezag op het gebied van algemeen organisatorisch, onderwijskundig en personeelsbeleid, Vaststelling taakbeleid, Huisvesting

 

Vergadering 2: Overblijven / BSO, Bestemming van de ouderlijke bijdrage en verantwoording daarvan, Bijeenkomst met achterban en ouderraad, Bespreken schooltijden, Meerjaren formatieplan, Voortgang schoolplan, Formatie-overzicht n.a.v. teldatum 1 oktober, Geldverdeling, Taakbeleid (taakverdeling en taakbelasting)

 

Vergadering 3: Evaluatie ouderparticipatie, Rooster van aftreden, Vaststellen van jaarbegroting MR, MR jaarverslag voor ouders en bestuur, Evaluatie werk van MR, Onderhoudsplan (overzicht van de volledige onderhoudswerkzaamheden, bestuursaangelegenheden)

 

Vergadering 4: Schoolreis, Evaluatie ouderavond, Voorbereidingen verkiezingen oudergeleding, Overleg met achterban, ouderraad, Instemmen formatieplan, Instemmen vakantierooster, Concept schoolgids

 

Vergadering 5: Verkiezingen oudergeleding, Taakverdeling binnen de MR, Vergaderschema volgende seizoen opstellen, Evaluatie afgelopen schooljaar, Schoolplan, Instemmen schoolgids, Nascholingsplan

 

Zo nodig: Sollicitatiecode en nota werving en selectie, Bedrijfshulpverlening, Mobiliteitsplan, Regeling seksuele intimidatie, vertrouwenspersoon, Directiestatuut, Klachtenregeling ouders en verzorgers, Bovenschool management, Schoolinspectie, Nieuwe leermethoden, Computers op school, sponsoring

 

De MR kan het jaarplan zelf opstellen, maar gaat hiervoor in overleg met het bestuur. Hierdoor worden namelijk niet alleen de reguliere onderwerpen , maar ook belangrijke nieuwe beleidsontwikkelingen tijdig geagendeerd en raakt het bevoegd gezag direct betrokken bij de medezeggenschap.

 

Wilt u de notulen van de vergadering lezen? Dan kunt u contact opnemen met Henri van Middendorp, via mr@ikcjuliana.nlmr@ikcjuliana.nl