UITGELICHT

 

Laatste Nieuwsbrief

 


Sportdag
In de week van 24 juni is de Smart en Fit week. We besteden die week veel aandacht aan sporten en bewegen. Samen met Be Active (gemeente Barneveld) organiseren we verschillende activiteiten. U krijgt hier nog bericht over.
Vrijdagmorgen 28 juni sluiten we de week af met een sportdag. Rondom het IKC zullen we allerlei leuke sporten en spellen doen.


 

 Regel van de maand
In de maand juni staat de volgende regel centraal: 
Doet iemand iets goed, dan geven we een compliment voor wat een ander doet.


Jaarkalender 2018-2019

Vakantierooster 2018-2019

Vakantierooster 2019-2020


Najaarsaanbod van het CJG Barneveld

⬧ Cursussen, workshops en lezingen
⬧ Voor kinderen, jongeren, ouders en
opvoeders


Vriend van "De Juliana"
We willen u uitnodigen om vriend te worden van ‘De Juliana’ en ons te helpen om de moderne, gebruiksvriendelijke school te krijgen die we voor ogen hebben.  
 


  Volg ook de ontwikkelingen van "onze" nieuwbouw in Gurube (Zuid Soedan)


  

 Nieuwsbrieven archief
 


 

Bezoek ook onze Facebookpagina

Daarin vindt u nog meer nieuws over onze school!

 

 

(Hoog)begaafdenprotocol
Hier vindt u het protocol voor (hoog)begaafdheid van IKC Juliana in Barneveld. Wij richten ons met de peuteropvang en het onderwijs ook op de leerlingen die meer uitdaging nodig hebben, dus zij die meer dan bovengemiddeld scoren, de meer- en hoogbegaafde kinderen. Wij willen als integraal kindcentrum aan hen ook een optimale begeleiding geven, zodat zij zich kunnen ontplooien binnen ons IKC. Door middel van dit beleidsplan maken we duidelijk welke stappen wij ondernemen om deze kinderen goed te begeleiden. Het gesprek en overleg met ouders en leerling zijn voor ons van groot belang om het onderwijs af te stemmen.    Lees verder...
 

Pestprotocol
Pesten is geen spelletje. Het is ontoelaatbaar en wordt bij ons op school niet geaccepteerd. Wanneer er zich op onze school pestsituaties voordoen, willen we hier ook wat aan doen. Elke vier jaar wordt het pestprotocol herzien. In het schooljaar 2019-2020 staat deze in de planning.  Lees verder...
 

Ondersteuningsplan
Het is wettelijk verplicht om een ondersteuningsplan te hebben over de ondersteuning die de school kan bieden. In dit plan staat beschreven hoe dat op IKC Juliana op dit moment geregeld is. Het doel van dit ondersteuningsplan is inzicht geven hoe wij binnen het onderwijs leerlingen ondersteuning geven die ze nodig hebben. Het geeft invulling aan de doelen van passend onderwijs, waarbij binnen het samenwerkingsverband voor elke leerling met extra ondersteuning een passende plek moet zijn. Lees verder...
 

Lees- en dyslexiebeleid
Hier vindt u informatie over het lees- en dyslexiebeleid van IKC Juliana in Barneveld. Het doel van dit lees- en dyslexiebeleid is om leerlingen met vermoedens van ernstige leesproblemen en dyslexie zo goed mogelijk te ondersteunen en te begeleiden. Dit beleid geeft inzicht in de mogelijkheden die IKC Juliana biedt binnen het onderwijs aan leerlingen die binnen dit beleid vallen. Lees verder...    
 

VVE Protocol
Voor- en vroegschoolse educatie (VVE) is bedoeld voor jonge kinderen van circa 2 tot 6 jaar met een (taal)achterstand. VVE programma's zijn speciaal ontwikkeld voor kinderen met een risico op taalen ontwikkelingsachterstand met als doel de kansen op een goede schoolloopbaan voor deze kinderen te vergroten. Voorschoolse educatie vindt plaats in een peuteropvang en/of kinderdagverblijf en is bedoeld voor peuters van 2 à 2,5 en 3 jaar. De voorschoolse educatie valt onder de verantwoordelijkheid van gemeenten. Vroegschoolse educatie gebeurt in de basisscholen en is gericht op kinderen in de kleuterklassen. VVE richt zich niet alleen op....... Lees verder.....
 

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
De Wet Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling is aangenomen per 1 juni 2013. Het doel
van de wet is dat er sneller en adequater wordt ingegrepen bij vermoedens van huiselijk geweld en
kindermishandeling. De meldcode richt zich op...... Lees verder.....


 

U bevindt zich hier: Over ons » Protocollen en beleid

CONTACT

Wethouder Rebellaan 142, 3771 KA Barneveld
Tel: 0342 412165, E-mail

IKC Juliana is een basisschool van Stichting Hervormde Scholen
De Drieslag. Meer informatie hierover vindt u op www.dedrieslag.nl