UITGELICHT

 

Laatste Nieuwsbrief


 

Startgesprekken
Maandag 16 en dinsdag 17 september zijn de startgesprekken. In deze gesprekken zijn eigenlijk alleen de ouders aan het woord. Zij vertellen over hun kind, waar wij als leerkrachten aan moeten denken, hoe we het beste uw kind kunnen benaderen.


 Kijkje in de groep
Alvast voor in de agenda, dinsdagmorgen 1 en donderdagmorgen 3 oktober is er weer een kijkje in de groep voor alle ouders en verzorgers.


Regel van de maand
In september is de regel van de maand:
"We zijn aardig voor elkaar, dan blijft het gezellig, het hele jaar."
 


Jaarkalender 2018-2019

Vakantierooster 2018-2019

Vakantierooster 2019-2020


Najaarsaanbod van het CJG Barneveld

⬧ Cursussen, workshops en lezingen
⬧ Voor kinderen, jongeren, ouders en
opvoeders


Vriend van "De Juliana"
We willen u uitnodigen om vriend te worden van ‘De Juliana’ en ons te helpen om de moderne, gebruiksvriendelijke school te krijgen die we voor ogen hebben.  
 


  Volg ook de ontwikkelingen van "onze" nieuwbouw in Gurube (Zuid Soedan)


  

 Nieuwsbrieven archief
 


 

Bezoek ook onze Facebookpagina

Daarin vindt u nog meer nieuws over onze school!

 

 

Visies van de school

 

Algemeen
Onze school beschikt naast de doelen en uitgangspunten van de overheid over een document (zie hieronder), waarin onze visies uitgebreid beschreven staan. In dit document beschrijven we onze:

  1. Levensbeschouwelijke visie
  2. Pedagogische visie
  3. Didactische visie
  4. Visie op professionaliteit

 

Doelen en uitgangspunten van de overheid en de school

Het onderwijs op een basisschool behoort veel aandacht te hebben voor de emotionele en verstandelijke ontwikkeling, het ontwikkelen van de creativiteit, het verwerven van noodzakelijke kennis en van sociale, culturele en lichamelijke vaardigheden.
Er wordt rekening gehouden met het feit, dat de leerlingen opgroeien in een multiculturele samenleving.
De eerste vier leerjaren ontvangen de leerlingen in totaal 880 uren per jaar onderwijs. De laatste vier leerjaren ontvangen zij 1000 uren per jaar (zie activiteitenplan). De leerlingen doorlopen de school in beginsel binnen een tijdvak van 8 aaneensluitende jaren. Een enkele leerling krijgt een extra jaar.
De inhoud van het onderwijs wordt beschreven in het schoolplan.
Naast deze artikelen 8 en 9 van de wet op het primair onderwijs wordt aandacht besteed aan de volgende overheidsdoelen: zelfstandigheid, initiatief kunnen nemen, computertechnologie, normen en waarden, verdraagzaamheid, leren leren, problemen oplossen en samenwerken.
Alle plannen liggen ter inzage in de school.
In overeenstemming met de hierboven genoemde doelen van de overheid leggen we ons erop toe, dat de leerlingen via een ononderbroken ontwikkelingsproces de school doorlopen. Dit binnen het leerstofjaarklassensysteem.


A: Levensbeschouwelijke visie


Het onderwijs op de Koningin Julianaschool is gebaseerd op de Bijbel. In de statuten van de stichting, waarvan onze school uitgaat, is dit als volgt vastgelegd: “De grondslag van de stichting is het Woord Gods naar de opvatting van de drie formulieren van Enigheid. Zij aanvaardt deze grondslag ook in het onderwijs van de van haar uitgaande scholen.” De Koningin Julianaschool is dan ook een protestants-christelijke school. Deze school wil graag naast de opvoeding, die in het gezin plaats vindt en de geloofsopvoeding vanuit de kerk zijn steentje bijdragen aan de christelijke opvoeding van het kind van 4 tot ongeveer 12 jaar. Om kinderen te mogen brengen bij de Heere Jezus. En hen te wijzen op zijn gebod: “God liefhebben boven alles en de naaste als jezelf.” Om zo samen christenen te willen zijn. Dit christenzijn komt tot uitdrukking als de schooldag wordt begonnen en geëindigd met gebed en als er een bijbelverhaal wordt verteld. Wanneer uw kind een psalm of geestelijk lied leert (zingen) en wanneer de leerlingen van de midden- en bovenbouw met bid- en dankdag een kerkdienst bijwonen. Ook als het kind een bijbel ontvangt bij het verlaten van de basisschool. Maar niet alleen hierin. Voor het gehele onderwijs in de school wil het Evangelie norm en richtsnoer zijn. Bijv. bij het werken met ontwikkelingsmateriaal, in de muziek-, de taal-, de biologie- en de geschiedenisles. Ook komt dit tot uitdrukking in het bezig zijn met de kinderen, in de omgang met elkaar, tussen leerkrachten en leerlingen en tussen leerkrachten en ouders. Oog hebben voor elkaars zorgen, vreugden, problemen en blijdschap moet bepalend zijn voor de school. De Bijbel bepaalt zo de levensstijl en de sfeer binnen de school.
Dit alles maakt dat we als school voluit aandacht schenken aan de ontwikkeling en de vorming van het ons toevertrouwde kind. Dat houdt in, dat de kleuter kleuter blijft en spelend toegroeit naar meer methodisch leren in de hogere groepen, daar we dit de basis vinden voor een verantwoorde ontwikkeling. Zo kan dan verder worden toegewerkt naar een goede aansluiting met het voortgezet onderwijs. We willen oog hebben voor het eigene in ieder kind. De zorgleerling helpen met alle middelen die ons ten dienste staan en de meer begaafde leerling zijn mogelijkheden optimaal laten leren gebruiken. Wanneer zich gedurende de basisschoolperiode problemen voordoen met betrekking tot de ontwikkeling van uw kind, wordt in het kader van de zorgverbreding extra aandacht geschonken.
We vragen in het bijzonder uw aandacht voor de correctheid van de kleding van uw kinderen en uitingen, die we binnen onze scholen niet verantwoord vinden. Dan denken we aan tekens, symbolen of voorstellingen op kleding, etuis of petten, die in strijd zijn met onze identiteit.

B: Pedagogische visie


Op school streven we ernaar dat het onderwijs wordt afgestemd op de voortgang in de ontwikkeling van de kinderen. Daarom zorgt de leerkracht ervoor, dat hij/zij:
• een pedagogisch klimaat creëert, waarin alle leerlingen zich veilig en gewaardeerd voelen.
• rekening houdt met de behoeften en verlangens van leerlingen door bijvoorbeeld te observeren of een kringgesprek te houden over gevoelens of de sfeer in de klas en rekening te houden met wat kinderen kunnen.
• een vertrouwensrelatie opbouwt met leerlingen door bijvoorbeeld interesse te tonen voor hun belevenissen.
• blijk geeft van positieve verwachtingen ten opzichte van het gedrag van leerlingen en ten aanzien van de leerstof door hen aan te moedigen.
• een goede omgang tussen de leerlingen onderling bevordert door bijvoorbeeld ruzies uit te praten en kinderen te laten samenwerken.
• duidelijke regels geeft en deze samen met de leerlingen analyseert.
• inzicht heeft in culturele en sociale verschillen van de leerlingen.
• de verschillende achtergronden van de leerlingen in zijn groep in grote lijnen kent door b.v. kinderen te observeren of gevoeligheid voor signalen te ontwikkelen.
• op de hoogte is van wat speelt in het onderwijs.
• een relatie legt met actuele thema's en problemen in de samenleving.
• de kinderen verantwoordelijkheidsgevoel bijbrengt.
• de leerlingen zelfstandig leert spelen en werken. En dan met name kinderen helpt zelfstandig te worden.
• de leerlingen leert samenwerken. De school is een belangrijke plaats waar dit geleerd kan worden. Leerlingen worden begeleid bij het verwerven van deze sociale vaardigheden.
• werkt aan een prettige leeromgeving.

C: Didactische visie


• De leerkracht tracht het kind op het juiste niveau aan te spreken en hem te begrijpen. Ook aan de omgang met elkaar wordt aandacht besteed.
• We creëren een goede sfeer door de kinderen te stimuleren elkaar te helpen en mogelijkheden te bieden om samen te werken. Belangrijk is dat de kinderen met plezier hun werk doen. Dit proberen we te bereiken door afwisseling te bieden tussen inspannende en ontspannende activiteiten.
• We stimuleren kinderen op verschillende manieren. Bijvoorbeeld door een kind aan te moedigen of te belonen. Bij het omgaan met elkaar horen ook school- en klassenregels. Deze regels gaan over het gedrag op school, de omgang met elkaar en de omgang met materiaal.
• We hebben op school groepen waarin kinderen van dezelfde leeftijd bij elkaar in de klas zitten.
• Het werken in groep 1 en 2 gebeurt vanuit de kring. De meeste vakken komen in samenhang aan de orde aan de hand van een bepaald thema (bijvoorbeeld ‘de winkel’, ‘voorjaar’ of ‘dieren’). In groep 2 worden (speelse) activiteiten aangeboden die voorbereiden op het leren lezen, rekenen en schrijven in groep 3. Aan het einde van groep 2 wordt besproken of een kind toe is aan groep 3. Succesvol groep 3 doorlopen lukt pas als een kind hier aan toe is. We zien een kind liever een jaar langer in groep 2, dan dat het jarenlang op z'n tenen moet lopen.
• In de groepen 3 t/m 8 wordt de klassikale werkvorm gehanteerd. Binnen deze manier van werken is ruimte voor kringgesprekken en groepswerkvormen. Klassikaal werken wil zeggen dat alle leerlingen hetzelfde lesprogramma volgen, zo nodig op hun eigen niveau of in hun eigen tempo (differentiatie).
• Tijdens een kringgesprek leren de kinderen naar elkaar te luisteren, met anderen mee te denken en daarop te reageren. Hiermee willen we bereiken dat kinderen leren hun gedachten en gevoelens onder woorden te brengen en respect te hebben voor de gedachten en gevoelens van anderen.
• Ook is het belangrijk dat kinderen in groepen leren werken. Hiervoor hanteren we groepswerkvormen. De kinderen leren hierbij samen te werken en de opgedane kennis en ervaring aan anderen door te geven. Groepswerk bevordert het verantwoordelijkheidsgevoel en het samen zoeken naar een oplossing.

D: Visie op professionaliteit


Als onderwijsorganisatie zijn we een lerende organisatie. Het werk van leraren neemt in omvang toe en wordt steeds complexer. Het is daarom nodig duidelijk te weten wat wel te doen en wat niet. Belangrijke zaken voor onze school zijn:
• De leraren hebben minstens eens per twee weken een teamvergadering (evaluatie en beleid).
• De leraar denkt na over zijn eigen werk en legt gegevens vast (reflectie en zelfevaluatie).
• De leraar weet hoe hij het leerlingvolgsysteem moet hanteren.
• Naar aanleiding van evaluatie vindt nascholing plaats.
• Er vindt regelmatig overleg plaats tussen leraar en interne begeleider.
• Jaarlijks vindt een functioneringsgesprek plaats tussen bestuur en directieleden en directie en leerkrachten.
• De leraar kan leervragen en –doelen formuleren om het doel van het onderwijs scherp voor ogen te hebben.
• De leraar kan relativeren en flexibel omgaan met de veranderingen binnen het onderwijs.
• We maken gebruik van elkaars capaciteiten door middel van klassenconsultaties en het geven van feedback bij de leerlingenbesprekingen. Een ieder heeft zijn eigen capaciteiten en we proberen deze zo goed mogelijk binnen de school in te zetten.
• Iedere leraar is verantwoordelijk voor het totaalgebeuren, houdt zich aan de afspraken en heeft controle over wat er gebeurt.
• Succeservaringen van de leraar en leerling.
• Goede samenwerking binnen het team en elkaar stimuleren.
• Een goede organisatie.
• Leraren worden gecoacht.
• Telkens staan we stil bij het ontwikkelen van een visie op het onderwijs.

 

 

U bevindt zich hier: Over ons » Visie

CONTACT

Wethouder Rebellaan 142, 3771 KA Barneveld
Tel: 0342 412165, E-mail

IKC Juliana is een basisschool van Stichting Hervormde Scholen
De Drieslag. Meer informatie hierover vindt u op www.dedrieslag.nl