UITGELICHT

 

Laatste Nieuwsbrief
 
Terugblik opening IKC Juliana
 We mogen terugkijken op een heel geslaagd feest.
Wij vonden het fijn dat er zo veel belangstelling was van ouders, grootouders, broers,
zussen en andere belangstellenden.
lees verder....
 Vakantierooster 2018-2019


Collega's gezocht !


MAGAZINE VOOR DE OUDERS 
 De nieuwste editie van het online magazine Thuis&School voor ouders met schoolgaande kinderen staat voor u klaar.


Vriend van "De Juliana"
We willen u uitnodigen om vriend te worden van ‘De Juliana’ en ons te helpen om de moderne, gebruiksvriendelijke school te krijgen die we voor ogen hebben.  
 


  Volg ook de ontwikkelingen van "onze" nieuwbouw in Gurube (Zuid Soedan)


  

 Nieuwsbrieven archief
 


 

Bezoek ook onze Facebookpagina

Daarin vindt u nog meer nieuws over onze school!

 

 

Missie van onze school

 

We zijn een open Ned. Herv. (protestant christelijke) school in de zin van een traditionele school voor kinderen van 4 t/m 12 jaar die werkt met een  leerstofjaarklassensysteem. Binnen het leerstofjaarklassensysteem bieden we veel aandacht aan het individuele kind. We zullen daarbij uitgaan van het concept passend onderwijs. Gelet op de operatie passend Onderwijs zal het zorgprofiel (in ontwikkeling) leidend zijn bij de toelating van kinderen. Niet alle kinderen zullen binnen dit zorgprofiel vallen. Onze school staat open voor alle leerlingen die aangemeld worden door hun ouders/verzorgers, mits men zich volledig wil conformeren aan onze identiteit.

 

 

Onze doelen zijn:

 

 1. De Kon. Julianaschool wil kinderen opvoeden tot zelfstandige persoonlijkheden in dienst van God en de naaste. We doen dit vanuit het besef dat ieder kind een zondige aard heeft die genade van God en vergeving nodig heeft.
 2. De Kon. Julianaschool streeft naar optimale zorg voor de leerlingen, zowel de zwakkeren als de hoogbegaafden. We doen dit vanuit het besef dat elk kind uniek is door de gaven die het van God ontvangen heeft.
 3. De Kon. Julianaschool wil een veilige leeromgeving bieden, waarbinnen we de kinderen leren verantwoordelijkheid voor het eigen handelen te dragen, in relatie tot de naaste.
 4. De Kon. Julianaschool hecht veel waarde aan de professionaliteit van het personeel en wil dat ook blijvend ontwikkelen. Daarbij willen we rekening houden met de gaven en wensen van ieder personeelslid in relatie tot de schoolontwikkeling.
 5. De Kon. Julianaschool wil leerlingen zich cognitief en sociaal laten ontwikkelen, zodat ze kunnen doorstromen naar een passend vorm van vervolgonderwijs. Gelet op het eerste vinden we m.n. de vakken Taal en Rekenen van belang, en gezien het tweede besteden we veel aandacht aan het (mede) opvoeden van de leerlingen tot volwaardige en respectvolle burgers.  

 

Slogan en Kernwaarden

 

        Onze slogan is: 


 

Op de Koningin Julianaschool

 • is de Bijbel leidraad, bron van inspiratie en motivatie
 • geloven we in Jezus Christus als onze Verlosser
 • gaan we uit van respect van jezelf en de ander
 • vinden we veiligheid en geborgenheid
 • gelden duidelijke regels
 • draait alles om het kind
 • houden we rekening met verschillen tussen leerlingen
 • dagen we kinderen uit zich verder te ontwikkelen
 • staat samen spelen en werken centraal
 • stimuleren we zelfstandig werken en denken
 •  volgen we de ontwikkeling van elk kind nauwkeurig
 • stellen we contact met ouders op prijs
 • ontwikkelen we eigen verantwoordelijkheid
 • worden moderne methodes gebruikt
 • maken we veel gebruik van de computer
 • volgen we onderwijsontwikkelingen

 

De kernwaarden van onze school zijn:

 

1.     leerlingen voorbereiden op de maatschappij

2.     leerlingen voorbereiden op het juiste vervolgonderwijs

3.     persoonlijke ontplooiing van leerlingen

4.     overdracht van basisvaardigheden

5.     godsdienstige (levensbeschouwelijke) opvoeding

 

Streefbeelden

 

Voor de komende vier haar zijn de volgende richtinggevende uitspraken van belang voor onze activiteiten en prioritering: 

 

 • Op onze school wordt systematisch (gestructureerd) aandacht geschonken aan de sociaal-emotionele ontwikkeling.
 • Op onze school is er sprake van passend onderwijs  
 • Alle medewerkers werken (samen) aan hun persoonlijke ontwikkeling gerelateerd aan de schoolontwikkeling
 • Op onze school wordt opbrengstgericht gewerkt
 • Op onze school worden methodes vernieuwd

 

 

 

 

 

U bevindt zich hier: Over ons » Missie

CONTACT

Dr. Albert Schweitzerlaan 10, 3771 XM Barneveld
Tel: 0342 412165, E-mail

Koningin Julianaschool is een basisschool van Stichting Hervormde Scholen
De Drieslag. Meer informatie hierover vindt u op www.dedrieslag.nl