UITGELICHT

 

Laatste Nieuwsbrief


 

Actie schoenendoos
Iets delen van onze rijkdom met kinderen die het minder hebben dan wij. Dat is precies wat we met de actie
schoenendoos willen bereiken. Op maandag 4 november starten we met deze actie.


Regel van de maand
In oktober is de regel van de maand:
"Iedereen is anders, al zijn we groot of klein, je mag jezelf zijn".
 


Jaarkalender 2019-2020

Vakantierooster 2019-2020


Najaarsaanbod van het CJG Barneveld

⬧ Cursussen, workshops en lezingen
⬧ Voor kinderen, jongeren, ouders en
opvoeders


Vriend van "De Juliana"
We willen u uitnodigen om vriend te worden van ‘De Juliana’ en ons te helpen om de moderne, gebruiksvriendelijke school te krijgen die we voor ogen hebben.  
 


   

 Nieuwsbrieven archief
 


 

Bezoek ook onze Facebookpagina

Daarin vindt u nog meer nieuws over onze school!

 

 

Vergaderdata 2018-2019

De MR vergadert 5 keer dit jaar: 24 september, 11 december, 12 februari, 9 april en 27 mei

De agenda voor elke vergadering is op aanvraag beschikbaar.

In de vergaderingen kunnen de volgende onderwerpen aan de orde komen:
 

Vergadering 1: Vaststellen activiteiten, Vaststellen taakverdeling, Vaststellen jaarplan, Vaststellen , vergaderschema, Scholingsbehoeften MR inventariseren, Ouderavond MR, Bespreking algemene gang van zaken met bevoegd gezag op het gebied van algemeen organisatorisch, onderwijskundig en personeelsbeleid, Vaststelling taakbeleid, Huisvesting

 

Vergadering 2: Overblijven / BSO, Bestemming van de ouderlijke bijdrage en verantwoording daarvan, Bijeenkomst met achterban en ouderraad, Bespreken schooltijden, Meerjaren formatieplan, Voortgang schoolplan, Formatie-overzicht n.a.v. teldatum 1 oktober, Geldverdeling, Taakbeleid (taakverdeling en taakbelasting)

 

Vergadering 3: Evaluatie ouderparticipatie, Rooster van aftreden, Vaststellen van jaarbegroting MR, MR jaarverslag voor ouders en bestuur, Evaluatie werk van MR, Onderhoudsplan (overzicht van de volledige onderhoudswerkzaamheden, bestuursaangelegenheden)

 

Vergadering 4: Schoolreis, Evaluatie ouderavond, Voorbereidingen verkiezingen oudergeleding, Overleg met achterban, ouderraad, Instemmen formatieplan, Instemmen vakantierooster, Concept schoolgids

 

Vergadering 5: Verkiezingen oudergeleding, Taakverdeling binnen de MR, Vergaderschema volgende seizoen opstellen, Evaluatie afgelopen schooljaar, Schoolplan, Instemmen schoolgids, Nascholingsplan

 

Zo nodig: Sollicitatiecode en nota werving en selectie, Bedrijfshulpverlening, Mobiliteitsplan, Regeling seksuele intimidatie, vertrouwenspersoon, Directiestatuut, Klachtenregeling ouders en verzorgers, Bovenschool management, Schoolinspectie, Nieuwe leermethoden, Computers op school, sponsoring

 

De MR kan het jaarplan zelf opstellen, maar gaat hiervoor in overleg met het bestuur. Hierdoor worden namelijk niet alleen de reguliere onderwerpen , maar ook belangrijke nieuwe beleidsontwikkelingen tijdig geagendeerd en raakt het bevoegd gezag direct betrokken bij de medezeggenschap.

 

Wilt u de notulen van de vergadering lezen? Dan kunt u contact opnemen met Henri van Middendorp, via mr@ikcjuliana.nl

 

Jaarverslag 2018

Via deze link kunt u het laatste jaarverslag lezen. 

 

U bevindt zich hier: MR » Vergaderdata en Jaarverslag

CONTACT

Wethouder Rebellaan 142, 3771 KA Barneveld
Tel: 0342 412165, E-mail

IKC Juliana is een basisschool van Stichting Hervormde Scholen
De Drieslag. Meer informatie hierover vindt u op www.dedrieslag.nl