UITGELICHT

 

Laatste Nieuwsbrief

Onderwijs: 


 

Afval scheiden
Na de meivakantie willen we beginnen met het scheiden van afval op de Juliana. We gaan papier, plastic en ander afval scheiden. U kunt ons daarbij helpen door geen verpakkingen meer mee te geven en ook het aantal plastic zakjes te beperken. We willen graag onze bijdrage leveren aan duurzaamheid en hopen daarin enkele stappen te maken.


Schoolfruit
Na de meivakantie stopt het schoolfruit. We hebben 20 weken genoten
van heerlijke groente en fruit. We stimuleren een gezonde pauzehap,
daarom willen we na de meivakantie dat elke leerling op dinsdag,
woensdag en donderdag fruit of groente of een andere gezonde pauzehap mee naar school neemt.


Verkeerskunsten
Donderdag 23 en vrijdag 24 mei zijn er weer de lessen van Verkeerskunsten op school. We gaan deze dagen verschillende verkeerssituaties in de praktijk oefenen. We doen dat op het fietspad naast de school, op het schoolplein en op de kiss and ride zone.
De leerlingen van groep 3-8 hebben hiervoor hun fiets nodig. De groepen 3, t/m 6 zijn donderdag aan de beurt. De groepen 0, 1 & 2 en 7 & 8 op vrijdag. Ook zijn er enkele ouders nodig om de
leerkracht bij deze lessen te helpen. Via de leerkracht krijgt u hierover binnenkort meer informatie.


Opvang: 


Hoera, een baby!
De komende maand starten we met de kinderen van 0-4 jaar met het
PUK- thema: ‘Hoera, een baby!’. Spelenderwijs komen verschillende
aspecten rondom het verzorgen van baby’s aan de orde. We doen de
baby(pop) in bad, geven een flesje en de baby(pop) krijgt ook een schone
luier. Natuurlijk wordt er ook een werkje gemaakt. Op het kinderdagverblijf hebben we extra veel geluk, want daar zien we elke dag baby’tjes!
Het lied dat we hierbij leren is ‘Slaap kindje slaap’De meivakantie staat voor de deur. Het kinderdagverblijf is in deze periode geopend. Voor de kinderen staan er weer allemaal leuke activiteiten op het programma. De eerste week van de
vakantie staat in het teken van Koningsdag. De kinderen knutselen een mooie kroon en er wordt wat
lekkers gemaakt en gegeten. Ook in de tweede week van de vakantie is het feest en gaan we allemaal leuke dingen doen en ontdekken.

 

 


 Regel van de maand
In de maand april staat de volgende regel centraal: 
Rennen doen we op het plein, binnen moet het rustig zijn!


Jaarkalender 2018-2019

Vakantierooster 2018-2019

 


MAGAZINE VOOR DE OUDERS 
 De nieuwste editie van het online magazine Thuis&School voor ouders met schoolgaande kinderen staat voor u klaar.


Vriend van "De Juliana"
We willen u uitnodigen om vriend te worden van ‘De Juliana’ en ons te helpen om de moderne, gebruiksvriendelijke school te krijgen die we voor ogen hebben.  
 


  Volg ook de ontwikkelingen van "onze" nieuwbouw in Gurube (Zuid Soedan)


  

 Nieuwsbrieven archief
 


 

Bezoek ook onze Facebookpagina

Daarin vindt u nog meer nieuws over onze school!

 

 

Vergaderdata 2018-2019

De MR vergadert 5 keer dit jaar: 24 september, 11 december, 12 februari, 9 april en 27 mei

In de vergaderingen kunnen de volgende onderwerpen aan de orde komen:
 

Vergadering 1: Vaststellen activiteiten, Vaststellen taakverdeling, Vaststellen jaarplan, Vaststellen , vergaderschema, Scholingsbehoeften MR inventariseren, Ouderavond MR, Bespreking algemene gang van zaken met bevoegd gezag op het gebied van algemeen organisatorisch, onderwijskundig en personeelsbeleid, Vaststelling taakbeleid, Huisvesting

 

Vergadering 2: Overblijven / BSO, Bestemming van de ouderlijke bijdrage en verantwoording daarvan, Bijeenkomst met achterban en ouderraad, Bespreken schooltijden, Meerjaren formatieplan, Voortgang schoolplan, Formatie-overzicht n.a.v. teldatum 1 oktober, Geldverdeling, Taakbeleid (taakverdeling en taakbelasting)

 

Vergadering 3: Evaluatie ouderparticipatie, Rooster van aftreden, Vaststellen van jaarbegroting MR, MR jaarverslag voor ouders en bestuur, Evaluatie werk van MR, Onderhoudsplan (overzicht van de volledige onderhoudswerkzaamheden, bestuursaangelegenheden)

 

Vergadering 4: Schoolreis, Evaluatie ouderavond, Voorbereidingen verkiezingen oudergeleding, Overleg met achterban, ouderraad, Instemmen formatieplan, Instemmen vakantierooster, Concept schoolgids

 

Vergadering 5: Verkiezingen oudergeleding, Taakverdeling binnen de MR, Vergaderschema volgende seizoen opstellen, Evaluatie afgelopen schooljaar, Schoolplan, Instemmen schoolgids, Nascholingsplan

 

Zo nodig: Sollicitatiecode en nota werving en selectie, Bedrijfshulpverlening, Mobiliteitsplan, Regeling seksuele intimidatie, vertrouwenspersoon, Directiestatuut, Klachtenregeling ouders en verzorgers, Bovenschool management, Schoolinspectie, Nieuwe leermethoden, Computers op school, sponsoring

 

De MR kan het jaarplan zelf opstellen, maar gaat hiervoor in overleg met het bestuur. Hierdoor worden namelijk niet alleen de reguliere onderwerpen , maar ook belangrijke nieuwe beleidsontwikkelingen tijdig geagendeerd en raakt het bevoegd gezag direct betrokken bij de medezeggenschap.

 

Wilt u de notulen van de vergadering lezen? Dan kunt u contact opnemen met Henri van Middendorp, via mr@kjsbarneveld.nl.

 

Jaarverslag 2018

Via deze link kunt u het laatste jaarverslag lezen. 

 

U bevindt zich hier: MR » Vergaderdata en Jaarverslag

CONTACT

Wethouder Rebellaan 142, 3771 KA Barneveld
Tel: 0342 412165, E-mail

IKC Juliana is een basisschool van Stichting Hervormde Scholen
De Drieslag. Meer informatie hierover vindt u op www.dedrieslag.nl